Home

Statuten vzw opzoeken

Statuten opzoeken in het staatsblad - Formaa

Statuten van voor 1998 Deze kan je niet online raadplegen. Je moet de papieren versie opvragen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Statuten van na 1998 Surf naar http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm. Je kan je vzw opzoeken op basis van naam of ondernemingsnummer . Klik op opzoeking om de zoekopdracht te starten Woord(en) van tekst :. Publicaties in het Belgisch Staatsblad opzoeken. Akten, oprichtingen en faillissement van ondernemingen en verenigingen De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan, ze structureren de vereniging, Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van het bestuursorgaan. De stichtende leden krijgen een grote vrijheid om de statuten van hun vzw op te stellen. De statuten moeten schriftelijk worden vastgesteld Statuten kwijt. Wij zijn de statuten kwijt. Waar kan ik de statuten opvragen als deze kwijt zijn? Het kan om wat voor reden dan ook voorkomen dat de statuten van de BV, stichting of vereniging zijn kwijtgeraakt. Het is erg belangrijk om deze statuten bij de hand te hebben en na te leven

Vzw - Asbl

Dit document wordt gebruikt om de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW of vereniging) op te stellen. Ter herinnering: een vereniging zonder winstoogmerk is een vereniging van minstens twee leden dat een belangeloos doel nastreeft in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België kunt u de jaarrekeningen raadplegen. Identificatiegegevens vindt u terug in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Als de statuten na 1 juni 2013 zijn gedeponeerd bij de KvK, is het mogelijk deze online op te vragen bij de KvK (Kamer van Koophandel). Statuten van voor die tijd zijn soms telefonisch op te vragen. Een belletje kan dus nooit kwaad. Kopie opvragen bij de notaris. Een notaris is verplicht alle akten die hij maakt te bewaren Een vzw is een gestructureerde organisatie. Om te bepalen wat mag en wie wat mag doen - uiteraard binnen een wettelijk kader - bestaan er statuten en een intern reglement. De statuten bepalen wat kan, mag en moet. De statuten zijn de identiteit en grondwet van het jeugdhuis. Je schrijft ze op maat van jouw eigen werking Deze documenten kun je online opvragen: statuten, fusie- en splitsingsvoorstellen en voorlopige jaarrekeningen (niet vastgestelde)

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan, ze structureren de vereniging, Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van het bestuursorgaan. De stichtende leden krijgen een grote vrijheid om de statuten van hun vzw op te stellen U kunt 2 formulieren voor de ondernemingen en 2 voor de verenigingen. Indien u extra uitleg wenst kunt u dit hieronder terugvinden. . Deze formulieren heeft u nodig voor de publicatie van de statuten Bestaande vzw's die een statutenwijziging doen moeten vanaf 1 januari 2020 verplicht hun statuten conform de nieuwe wetgeving aanpassen. Indien er niets neergelegd moet worden treden de dwingende bepalingen van de wetgeving automatisch in werking op 1 januari 2020 (ook al zijn de statuten niet gewijzigd) Sociale statuten Je sociaal statuut bepaalt welke rechten je opbouwt in de sociale zekerheid. 2019 Cultuurloket vzw - Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel - 02 204 08 00 - info@cultuurloket.be - BE 0864.463.604 - RPR Brussel. Onderstaande wijzigingen van de statuten moeten bij authentieke akte worden vastgesteld: de bevoegdheden van de algemene vergadering van de ivzw, en de manier van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden worden gecommuniceerd

Statuten opzoeken in het Belgisch Staatsbla

Statuten Federale Overheidsdienst Justiti

Wie stelt de statuten voor een VZW op? De statuten moeten schriftelijk worden vastgesteld. De stichtende leden kunnen zelf bepalen wat hier in komt te staan. Dit kan via een onderhandse akte of via een akte opgemaakt bij een notaris. Wilt u uw statuten laten wijzigen, dan heeft u ook een notaris nodig. Notarissen vergelijke Btw-nummer of ondernemingsnummer opzoeken? Het kan perfect zijn dat een onderneming in kwestie - maar ook een vrij beroep of vzw - geregistreerd staat bij de Kruispuntbank en dus over een geldig inschrijvingsnummer beschikt, zonder onderworpen te zijn aan btw

Statuten kwijt? - DoeHetZelfNotari

 1. g? Raadpleeg en blijf op de hoogte! Wij zenden je een e-mail bij elke publicatie van de onderne
 2. modeldocument: statuten VZW. Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een VZW, conform het nieuwe Wetboek. Deze statuten voorzien in verschillende opties of alternatieve bepalingen
 3. Dankzij deze databank kan U opzoekingen uitvoeren naar de historiek van verenigingen in de periode 1981 tot 30 juni 2003. In de databank rechtspersonen zijn enkel die gegevens opgenomen betreffende de verenigingen die gepubliceerd werden na 1 juli 2003. Dit betekent dat slechts geleidelijk aan gegevens beschikbaar zullen zijn over Verenigingen (afhankelijk van hun publicaties) en dat U slechts.
 4. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen je organisatie worden beschreven in de statuten
 5. De algemene vergadering van 4 december 2004 heeft met ingang van 4 december 2004 haar statuten aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002. TITEL I: Naam, zetel, doel, organisatie, duur. Artikel 1. De vereniging wordt genoemd Vereniging van Leraars in de Wetenschappen (VeLeWe), vereniging zonder winstoogmerk. Artikel
 6. Statuten zijn erg belangrijk binnen een rechtspersoon. Om de juridische situatie in een specifiek geval rondom de werkzaamheid van een rechtspersoon correct te kunnen beoordelen, is het daarom vaak van belang om de statuten door te lezen en deze naast de wet te leggen

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw. In luik B schrijf je de wijzigingen neer die de Algemene Vergadering bepaald heeft: de volledige tekst van de statuten incl. wijzigingen wordt vermeld (=gecoördineerde statuten) Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen? De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Als je als bestaande vzw na 1 januari 2020 iets verandert aan je statuten, moet je ineens de volledige statuten aan de nieuwe wetgeving aanpassen. Was je dit sowieso al in de komende tijd van plan? Vanaf 1 mei 2019 kan je je statuten al vrijwillig aan de wet aanpassen In samenwerking met GRAYDON kunt u hier gratis elk ondernemingsnummer opzoeken De statuten maken dus deel uit van de oprichtingsakte. De statuten zijn de grondbeginselen van de organisatie van de vzw. Die hebben als doel om informatie te verstrekken en de organisatie van de vereniging te structureren. De statuten moeten bepaalde verplichte gegevens bevatten: de identiteit van de stichters (naam, voornaam + woonplaats)

OP STOAPEL vzw De hiernavolgende stichtende leden en oprichters: Muësen Lieven Bauwelinck Eric Bertolo Paul Baeke Theo zijn overeengekomen onder hen en al diegenen die later als werkende leden zullen worden aanvaard, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan zij de statuten als volgt bepalen:.. Alle besturen zijn thans geen feitelijke vereniging meer, maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Besturen geven verder invulling aan de vzw-wet in de eigen statuten, het huishoudelijk reglement en in de dagelijkse werking. Als bestuur hoef je niet alles alleen te doen Oprichting van een onderneming. U kunt ons eveneens telefonisch bereiken, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur, op het nummer 0800 98809 oprichtingsakte vzw opzoeken. pin. non rebreathing masker - Google zoeken | Mumbo jumbo Onze vereniging een vzw? by Poppunt - issuu Onze vereniging, een vzw ? Vele kunstenaars beoefenen hun passie in Van zodra twee of meer personen samen aan een doel werken, Statuten VZW | Finn België.

Contacteer VSDC. Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's vzw Lauwestraat 166, 8560 Wevelgem (RPR Gent, afdeling Kortrijk) T: 056 410368 F: 056 415774 info@vsdc.be - 0426.099.32 Statuten 29 januari 2011 War And Remembrance vzw And Remembrance vzw Statuten Artikel 1 Stichting van de vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt opgericht door onderstaand Het vzw-statuut houdt, in tegenstelling tot een feitelijke vereniging, en net zoals een vennootschap een aantal verplichtingen in, zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak: De statuten en statutenwijzigingen moeten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad , evenals de benoemingen en ontslagen van de raad van bestuur, eventueel dagelijks bestuur en commissarissen Zoeken en controle op BTW nummer, bedrijfsnaam, adre

Kruispuntbank van Ondernemingen - Public Search FOD Economi

Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's werd opgericht in juni 1984 met als hoofddoel de belangen van de not-for-profit-sector in Vlaanderen op zich te nemen en te verdedigen. Ons doel blijft ook.. Statuten moeten minstens voldoen aan regels vzw-wet, Via het Staatsblad kun je een aantal praktische gegevens over je vzw opzoeken, zoals ondernemingsnummer, vroegere publicaties, aangifteformulieren, tarieven en formaliteiten: Belgisch Staatsblad - rechtspersonen Oude statuten zijn vaak juist weer een reden om de statuten volledig te wijzigen. Bij wijziging van de statuten moet je er op te letten, dat in de wet en in de statuten allerlei formele voorschriften zijn opgenomen die moeten worden nagekomen, wil een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig zijn. Ons. Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Eén van de gevolgen is dat verenigingen die na de datum van inwerkingtreding (1 mei 2019) worden opgericht, hun oprichtingsstatuten moeten opstellen overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe WVV. Ook bestaande verenigingen zijn verplicht om hun statuten aan te passen Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:27 (Vereniging), 2:66 (NV), 2:177 (BV) en 2:286 (Stichting) Burgerlijk Wetboek).. De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden.

Hoe vind ik de statuten van een vennootschap? « Ad-Ministeri

Nieuw opgerichte vzw's moeten de nieuwe regels meteen naleven. Voor verenigingen die daarvoor al bestonden, geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels dwingend van toepassing op alle vzw's. Vzw's opgericht voor 1 mei 2019 zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht hun statuten in lijn te brengen met dit nieuwe wettelijke kader Enter the terms you wish to search for. Top menu. Contact; FAQ; Jobs; Language switcher. nl; fr; en; de; Raadplege

Statuten opstellen (rechtspersonen) Ondernemersplein - KV

Wijzigingen in samenstelling van het bestuursorgaan en van de statuten moeten toegevoegd worden aan het dossier van de vzw bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Die moeten ook gepubliceerd worden in het Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) Een medewerker kan lid worden van Hondenschool Sloeber vzw als hij/zij minstens één jaar cursist is en minstens gedurende één jaar op regelmatige basis een taak heeft uitgevoerd. Hun kandidaturen moeten door twee leden worden gesteund en goedgekeurd door de raad van bestuur. Bovendien moeten zij de statuten onderschrijven

Als jullie VZW reeds is opgericht heeft u al een officiële naam. U kan via volgende linken opzoeken of de naam van uw VZW reeds in gebruik is: om naast de volledige naam ook een afkorting van de naam van uw VZW in de statuten op te nemen. Deze afkorting kan vervolgens ook geldig gebruikt worden op briefwisseling, in contracten, enz statuten van debra belgium vzw - nn 467 270 477 Na statutenwijziging van 3 april 2015 De oprichtingsstatuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 november 1999 (N.15391 vzw-project - opstellen van statuten 6 De categorie van toegetreden leden is niet verplicht in een vzw, maar om lid te worden moet men de toelatingsprocedure volgen die in de statuten wordt omschreven. Indien men aan deze toegetreden leden toch bepaalde bevoegdheden geeft, dan moeten deze eveneens in de statuten beschreven worden

Handelsregister - KV

 1. gsnummer BE0422 .254.757 IBAN BE24 4025 5251 6138 - BIC KREDBEBB STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMEN
 2. Alleszins zullen alle bestaande VZW's tegen uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten in lijn moeten brengen met de bepalingen van het WVV. Bij de eerste statutenwijziging na 31 december 2019 zal dit eveneens moeten gebeuren (pull-in). In deze bijdrage zoomen we, in 12 bullet points, in op de belangrijkste nieuwigheden voor de VZW
 3. Het heeft ook geen enkele zin om in de statuten te schrijven: Het doel van de vereniging is . en hierdoor is zij niet aan de BTW-wetgeving onderworpen. Uiteindelijk moet er van uit gegaan worden dat voor normale verrichtingen en activiteiten in België in principe elke vzw een BTW-nummer nodig heeft, behalve wanneer die activiteiten vallen onder de vrijstellingen bepaald in art. 44 van.
 4. Danskant vzw is een landelijk erkende cultuureducatieve jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid. Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden. www.danskant.b
 5. Statuten Sport + VZW Titel I. Naam - zetel - doel - duur Artikel 1. De vereniging draagt als naam : SPORT+KAPELLEN vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen met haar leden mag zij ook gebruik maken van de afkorting <<SPORT + >> en/of <<SPORT PLUS>>. Artikel 2

Statuten opvragen JPR Advocate

STATUTEN NVKVV vzw 24 oktober 2015 Gecoördineerde statuten vzw Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen Ondernemingsnummer 0410 339 890 TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. : Naam De vereniging wordt genoemd Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen go4circle vzw / asbl, Esplanade 1, b. 87, 1020 BRUSSELS, Belgium statuten g4circle Go4Circle vzw Federatie van privaatrechtelijke bedrijven in de circulaire economie go4circle vzw / asbl Esplanade 1b.87 1020 BRUSSELS Belgium T +32 (0)2 757 91 70 E info@go4circle.be go4circle.be TITEL I 1 Statuten go4circle vzw GO4CIRCLE vzw Kennisartikels over VZW - Feitelijke vereniging. Wat is een feitelijke vereniging? Modellen en contracten over VZW - Feitelijke vereniging. Model van uitnodiging voor ontbinding van een VZW. UNIZO Kennisnet. Bedrijfsmanagement. Overheidsopdrachten, Deeleconomie, Innovatie, Internationaal, Faillissement, Overlaten-overnemen, Starten Statuten HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING. Artikel 1. Benaming § 1 De vereniging draagt de naam 'Vlaamse Reddingsfederatie', afgekort 'RedFed'. § 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de. NIEUW: Wilt u een VZW oprichten of de statuten van uw huidige VZW conform maken aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen? Vindt hier de standaardclausules die de statuten van uw VZW dienen te bevatten, conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen!. Dit voorbeeld van oprichtingsakte/statuten is voor u een hulpmiddel en zeker geen sluitend voorbeeld

Statuten van een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW

Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijk begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal. De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in. 1 Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg De ondergetekenden, Voor Cera Holding CVBA, 1. Rik Gilbert Donckels, Markiezenlaan 1, 3210 Linden, geboren op 14/09/1941 te Wevelgem 2. Yvan Albert Paul Dossche, Parklaan 3, 3360 Lovenjoel, geboren op 18/12/1951 te Sleidinge, 3

Statuten en jaarrekeningen van ondernemingen Vlaanderen

de Wet van 2 mei 2002 op de VZW's, de internationale VZW's en de stichtingen aan de Wet van 27 juni 1921. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 18 januari 2006. i Op 9 juni 2006 werden de statuten gewijzigd naar aanleiding van de invoegetreding van het UCV-Reglement Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van WIEGWIJS VZW (BE 0455.553.768) uit Brussel (1031). Of van alle andere bedrijven uit de sector Welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening VZW Statuten; Artikel 1. De vereniging . Art. 1. Sectie 1. Rechtsvorm . De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna VZW genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De statuten werden samengesteld in overeenstemming met de vzw-wet van 2 mei 2002 (B.S. 11 december 2002); alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of het huishoudelijke reglement wordt geregeld, wordt geregeld door voormelde wet. Personen met bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, elk alleen handelend

De statuten zijn zoek

STATUTEN . Terug naar hoofdpagina. 1. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) De statuten van de vzw staan vermeld in het belgisch Staatblad. Een overzicht van alle wijzigingen. Wijziging raad van bestuur 12/06/17. Wijziging raad van bestuur 11/06/15. Wijziging raad van bestuur 14/06/13. Wijziging raad van bestuur 22/06/12. Wijziging raad van. Statuten Naam. De vereniging draagt als naam: Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering. Deze naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen,.

Statuten TITEL 1: Naam - Zetel - Doel - Duur Artikel 1: Naam. De vereniging draagt de naam Vereniging van Blinden en Slechtzienden . Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw, worden voorafgegaan of gevolgd. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen,. De statuten van Smals bepalen de basisstructuur en de principes voor het beheer van de vzw. Zij worden verder verfijnd: op intern vlak, in een huishoudelijk reglement; op extern vlak, in samenwerkingsmodaliteiten; De statuten kunnen slechts gewijzigd worden als de Algemene Vergadering daartoe beslist In afwijking van deze bepaling moet voor wijziging van statuten, uitsluiten van een effectief lid of vroegtijdige ontbinding van de vzw, nota worden genomen van speciale bepalingen dienaangaande verschenen in artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 hebben besloten een vzw op te richten conform de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 gecoördineerd en bijgewerkt tot 28 februari 2010, de volgende statuten aan te nemen Als de vzw geen gebruik maakt van deze opt-in-mogelijkheid, is ze verplicht om bij elke statutenwijziging van na 1 januari 2020 de statuten te conformeren aan de nieuwe wet. De statuten moeten ten laatste in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet tegen 1 januari 2024

 • Lappennest Noordwijk.
 • Dinnershow Oud en Nieuw.
 • Hoe lang duurt verwerking door bpost.
 • Knotwilg soorten.
 • ING klantendienst.
 • Peuterdans Amsterdam Nieuw West.
 • Nuttige dieren.
 • Voeding en Diëtetiek scheikunde.
 • Tegel airport closed.
 • Mooi lichaam krijgen man.
 • Onschatbare Klassieker.
 • Slepende melkziekte MPR.
 • Pokemon Emerald Exp Share cheat.
 • Skin lightening surgery.
 • VOA Politie.
 • Fortnitre.
 • Zwemlessen Gent.
 • Game of Thrones Lannister army.
 • Dollars bestellen Schiphol.
 • Doritos PS5.
 • Motorreductor webshop.
 • Betfirst belasting.
 • Was bleken in de zon.
 • Bodemverontreiniging voor 1987.
 • Barrows osrs.
 • Gutenberg Duitsland.
 • Oude kermisattracties.
 • Persimmon boom.
 • Roadrunner Wiki.
 • Depot PostNL Roeselare.
 • Verzamelaars fietsplaten.
 • Oogrok met veel bloedvaten.
 • Haargroei versnellen.
 • LBC Volwassenenonderwijs.
 • Profiel adres toevoegen Xbox One.
 • Strep throat translate.
 • Geschrift van Thomas a Kempis.
 • Sphinx Griekse mythologie.
 • Kraaiende haan stoppen.
 • Best Rock n' Roll artists.
 • Poster Monet.