Home

Vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties

Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; het belijden van een godsdienst of levensovertuiging; uitvaartplechtigheden (maximaal 50 personen); huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen) De burgemeester kan aan degenen die een voor publiek toegankelijke vergadering of betoging op een andere dan openbare plaats houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan, indien de bescherming van de gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat vordert De Wet Openbare manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat Wet openbare manifestaties - Hoofdinhoud Deze wet werd op 20 april 1988 ondertekend en gepubliceerd in Stb. 1988, 157. Deze wet regelt de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en het recht op vergadering en betoging Art. 3 WOM - Artikel 3 Wet openbare manifestaties - Artikel 3 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is.2. Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als bedoeld in het eerste lid.

Regels voor binnen en buiten Coronavirus COVID-19

De wet kent vooral bevoegdheden toe aan de burgemeester; deze kan naar aanleiding van een kennisgeving voorafgaand aan manifestaties op openbare plaatsen voorschriften en beperkingen stellen en een verbod geven, indien een of meer van de belangen die de wet beoogt te beschermen (de gezondheid, het verkeer en de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden) dat vereisen of indien de kennisgeving niet volgens de daarvoor gestelde regels is geschied evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; groepsverband: een aantal min of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandighei 1 Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is.. 2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op uitingen tijdens geoorloofde samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen of betogingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties

betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; het belijden van een godsdienst of levensovertuiging; uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen); huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen); beroep, bedrijf of vereniging; topsport; sportbeoefening tot en met 17 jaar buiten; vervoer; zorgbegeleiding Overigens valt een vergadering en een godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomst in de zin van de Wet openbare manifestaties evenmin onder de reikwijdte van art. 174 Gemw. In die zin is het opmerkelijk dat dergelijke manifestaties in lid 2 van art. 1.2 worden uitgezonderd van het verbod op samenkomsten als bedoeld in lid 1, aangezien zij per definitie geen samenkomsten in de zin van lid. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. het belijden van een godsdienst of levensovertuiging. uitvaarten; beoefenen van theater, dans of muziek. beroep, bedrijf of vereniging. thuis (binnen en buiten) geldt het dringende advies niet meer dan 6 personen te ontvangen De belangrijkste regel: De meeste evenementen zijn verboden, met uitzondering van: Markten voor levensmiddelen; Beurzen en congressen Bioscopen en theaters; Wedstrijden; Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties; Wettelijk verplichte bijeenkomsten (bijvoorbeeld vergaderingen van de gemeenteraad

De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid, onder f, besluiten het organiseren van het kleine evenement te verbieden indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt of in de Evenementenkalender als bedoeld in artikel 2:25, negende lid, al een reservering is opgenomen voor een ander. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties Organiseert u een activiteit of evenement en wilt u dit lokaal onder de aandacht brengen? Dan kunt u een aankondiging (laten) plaatsen op de evenementenkalender op deze website Omwille van de duidelijkheid zijn markten en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (voor zover deze vermaak tot doel hebben) van het begrip evenement uitgezonderd. Het verbod op evenementen geldt in beginsel tot 1 september 2020 samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte; betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; het belijden van godsdienst of levensovertuiging

Op deze pagina vindt u Wet openbare manifestaties (WOM). U kunt de volledige tekst van Wet openbare manifestaties, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie levensovertuiging, vergaderingen of betogingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Voor zover dat vereist is ter voorkoming van gerucht dat de viering van de Zondag en de openbare rust op de Zondag ernstig verstoort, voegt de burgemeester aan de voorschriften en beper Wilt u een evenement organiseren met een redelijk groot effect op de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, sporttoernooi, optocht, herdenking, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. De leges zijn voor het behandelen van de aanvraag. Die bedrag moet u ook betalen als de vergunning niet wordt verleend

Gemeentewet, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, beurzen en congressen; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten, barbecues e d. een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; e. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet; f. een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit; g. een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie i. betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; j. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden; k. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is; l als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnd i. betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; j. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden; k. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is

Wetboek-online.nl Wet openbare manifestaties

 1. markten voor levensmiddelen. Kijk voor meer informatie op de pagina Markten in Den Haag ; betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Kijk voor meer informatie op de pagina Demonstratie melden
 2. - Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt
 3. Art. 9 WOM - Artikel 9 Wet openbare manifestaties - Artikel 9 1. Degenen die in de nabijheid van een gebouw in gebruik bij het Internationaal Gerechtshof, een diplomatieke vertegenwoordiging of een consulaire vertegenwoordiging een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen, onthouden zich van gedragingen die het.
 4. Gemeentewet, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, beurzen en congressen, herdenkingsplechtigheden, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten
 5. Wet openbare manifestaties (afgekort de Wom) is de gebruikelijke aanduiding voor de wet van 20 april 1988, houdende bepalingen betreffende uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging.De wet is een uitwerking van artikel 6 (godsdienstvrijheid) en artikel 9 (vrijheid van vergadering en betoging) in de Nederlandse Grondwet
 6. Wet openbare manifestaties Artikel VI Tot de inwerkingtreding van de door de gemeenteraad vast te stellen regels bedoeld in de artikelen 3 en 4 van artikel I van deze wet, doch uiterlijk tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet, gelden met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van samenkomsten tot het beli
 7. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt

De Wet openbare manifestaties regelt de uitoefening van drie grondrechten: het recht op vrij- heid van godsdienst en levensovertuiging van artikel 6 Grondwet, het recht tot vergadering en het recht tot betoging zoals neergelegd in artikel 9 Grondwet. 1 De regering geeft in de memorie van toelichting bij de Wet openbare manifestaties aan dat zij om drie redenen afziet van het nader omschrijven. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. Sporten Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Algemene plaatselijke verordening Pagina 2 van 31. 6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictiev godsdienst of levensovertuiging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 4°. een voorstelling of een feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de

Categorie: Wet openbare manifestatie (WOM) - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields Dit vanwege de corona-maatregelen. Er is een aantal uitzonderingen op dit verbod voor: bioscopen en theaters; markten voor levensmiddelen; betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. Deze samenkomsten mogen doorgang vinden, mits de in de noodverordening opgenomen regels in acht worden genomen De regulering van het recht tot betoging is nader uitgewerkt in de Wet Openbare Manifestaties uit 1988 (WOM). Deze wet ziet, naast vergaderingen en betogingen, ook op samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zowel op openbare als niet-openbare plaatsen (voor zover de laatste voor het publiek openbaar toegankelijk zijn). De Wet Openbare Manifestaties Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Artikel 2:1a Nachtelijk verblijf 1. Het is verboden zich tussen zonsondergang en zonsopgang te bevinden in door het bevoeg Daarbij gaat het om een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, een verkiezing, een vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of van een door deze organen ingestelde commissie, een bijeenkomst van bepaalde internationale organisaties of van verdragspartijen of een bijeenkomst die te maken heeft.

markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hierondervallen mede, maar niet uitsluitend, herdenl<ingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen Met dit formulier laat u de Burgemeester weten dat u van plan bent om op een openbare plaats een betoging, vergadering of samen-komst te houden, als bedoeld in de Wet open-bare manifestaties. Stuur dit formulier - volledig ingevuld - tenminste 48 uur voor aanvang van de manifestatie op. Stuur dit formulier per e-mail naar en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, beurzen en congressen, herdenkingsplechtigheden, optochten niet zijnde manifesta-ties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, bra betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden; een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is

Openbare manifestaties Nederlands Genootschap van

vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. 2. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid; b. een braderie; c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg; d markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten Wet openbare manifestaties. Documento Cited in Versions 2 Related. betreffende de uitoefening van het recht tot vrije belijdenis van godsdienst en levensovertuiging en betreffende de uitoefening van het recht tot vergadering en 2 Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid. levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Artikel 2:1a Verblijfsontzeggingen 1. Het is degene aan wie dit door of namens de burgemeester in het belang van de openbare orde of zedelijkheid is bekendgemaakt, verboden zich anders dan in een openbaar middel van vervoer te bevinden op of aan de door de burgemeeste Hiervoor is aangehaakt bij de Wet openbare manifestaties (Wom). De weg maakt daar onderdeel van uit. Artikel 1, eerste lid, WOM bepaalt wat een openbare plaats is, namelijk een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek. Deze definitie kent dus twee criteria. Ten eerste moet de plaats open staan voor het publiek

vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:39; g. sportwedstrijden, niet zijnde sportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder c en d. 2. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid, een muziekvoorstelling, een braderie, ee betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 1.Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleidin 2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen. 3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, een vergunning als bedoeld in artikel 2:11

Wet openbare manifestaties - Parlementaire monito

 1. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; l. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan. Artikel 1:2. Beslistermijn 1
 2. acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. 2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen. 3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in
 3. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten

Tot de inwerkingtreding van de door de gemeenteraad vast te stellen regels bedoeld in de artikelen 3 en 4 van artikel I van deze wet, doch uiterlijk tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet, gelden met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen en betogingen, de volgende bepalingen - openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn; - openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties; - parkeren : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Art. 3 WOM - Artikel 3 Wet openbare manifestaties ..

5. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties . 6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet. 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid. 5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictiev omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van een verleende omgevingsvergunning d. Bevoegd bestuursorgaan: het college, of voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester. e

De grondwet Artikel 9 - Recht tot vergadering en betogin

betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, (artikel I, onderdeel E, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: Bestaande tekst Afdeling 2 Kan ik naar bijvoorbeeld naar de film of een concert? Bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn gesloten. Hoe zit het met overige evenementen? Evenementen zijn niet toegestaan. Met uitzondering van betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties. Kan ik nog sporten? Sportscholen zijn gesloten In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a We onderscheiden twee categorieën: openluchtmanifestaties: openluchtconcerten, betogingen, openings- of slotmanifestaties, sportmanifestaties openbare vergaderingen in besloten plaatsen: samenkomsten in zalen of tenten zoals fuiven, concerten, sportmanifestaties Als organisator moet u de nodige maatregelen nemen ter preventie van

 1. Het recht tot betoging en het recht tot vergadering in het openbaar zijn aan beperkende voorschriften gebonden. Deze zijn neergelegd in de Wet openbare manifestaties. Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen (artikelen 131 e.v. en artikelen 429bis e.v.) over de strafbaarheid van verstoring van de openbare orde
 2. Evaluatie Wet openbare manifestaties in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties B. Roorda J.G. Brouwer A.E. Schilde
 3. g van wanordelijkheden) dat vereisen of indien de.
 4. - openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan; - rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht; - weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan. Artikel 1:2 Beslistermijn 1
 5. gskarakter
 6. isterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ons evaluatierapport en mijn proefschrift worden momenteel bestudeerd door het

wetten.nl - Regeling - Zondagswet - BWBR000212

 1. De vrijheid van vergadering en betoging en met name de mogelijkheden om deze rechtmatig te beperken wordt nader uitgewerkt in de Wet openbare manifestaties.. Belgische grondwet. De omschrijving in de Belgische Grondwet luidt als volgt: . Art
 2. c. betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de Wet openbare manifestaties; 6. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie. Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand 1
 3. en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 1.32 gebouw
 4. markten als bedoeld in artikel 160, lid 1 onder h van de Gemeentewet of artikel 5.2A.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht; kansspelen zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen; gelegenheden tot dansen in een zaak die valt onder de Drank- en Horecawet; betogingen, samenkomsten en vergaderingen, die vallen onder de Wet openbare.
 5. ister: de Minister van Justitie; b. openbare plaats: plaats die krachtens bestem
 6. openbare manifestaties, zoals betogingen en demonstraties als bedoeld in artikel 4 Wet Openbare Manifestaties die in Enschede worden georganiseerd: a. Bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie direct op; b. De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vital

Veelgestelde vragen - rijnmondveilig

 1. gsgeschiedenis van de Wom, dat deze wet strekt tot het stellen van regels als bedoeld in artikel 9 lid 2 Gw. Voor wat moet worden verstaan onder een manifestatie moet daarom aansluiting te worden gezocht bij het begrip betoging in de zin van de laatste bepaling
 2. c. betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de Wet openbare manifestaties. 7. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie. Artikel 2.1a Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten 1
 3. In de evaluatie komen tal van juridische OOV-gerelateerde dilemma's aan bod, waaronder de onderlinge verhoudingen tussen noodbevoegdheden, de APV en de Wet openbare manifestaties. Klik door voor de volledige evaluatie `Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde (7 pagina's). Casus: Aangespoelde bultrug op zandplaat Razende Bo

2. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen. § 6. Slotbepaling Artikel 13 Deze Landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening openbare manifestaties. Uitgegeven de twintigste december 2010 De Minister van Algemene Zaken, S.A. Wescot-William een vergadering als bedoeld in artikel 3.1 van deze wet. De voorzitter bepaalt het tijdstip en zo nodig de volgorde waarop de stembriefjes uiterlijk door hem moeten zijn ontvangen en maakt de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk na dit tijdstip openbaar. 2. Bij een stemming als bedoeld in het eerste lid vergewist de voorzitte

Video: Coronacrisis en het recht (deel 11) - Openbare Ord

Uncategorized – KBO Lichtenvoorde

Meldplicht samenkomsten met meer dan 50 personen

Artikel 151c Gemeentewet. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te. Verordening: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 tot en met de 3. de. verzamelwijziging . 2 - 166 . Gemeente Aalten. Inhoudsopgave . INLEIDING 3 . HOOFDSTUK 1 a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b; b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; c. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn; d het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet. 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid. 5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten Inhoudsopgave . VOORAF.....

Dit is wat je moet weten over de laatste coronamaatregelen

gezondheid, bevoegdheden in de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking van gevaar in artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's). In het algemeen gelden voor een ieder de volgende uitgangspunten: - blijf thuis bij klachten en laat u testen 2 Planstatus: ontwerp Plan identificatie: NL.IMRO.0351.CorrBebouwdKomWbrg-on01 Datum: 2018-09-03 Contactpersoon Buro SRO: dhr. mr. J. (Jeroen) van Nulan Het college kan nadere regels vaststellen in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu 4. Het college kan ontheffing verlenen van het in artikel 2:32, ie lid opgenomen verbod. Artikel 2:38 Carbid schieten (nieuwe bepaling

Elektrodynamica 3 Pouillet - YouTubeStrengere coronamaatregelen voor culturele sector

Algemene Plaatselijke Verordening - Overheid

Op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties ben ik bevoegd om naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen te stellen. Hierbij stel ik de volgende voorschriften en beperkingen: 1. In afwijking van de voorgestelde duur van de betoging mag de betoging plaatsvinde als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de Wet openbare manifestaties, de vergaderingen van de Staten-Generaal. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplich Demonstratievrijheid (vrijheid van betoging) en politieoptreden De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.. Het recht op vreedzaam protest is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en is in Nederland uitgewerkt in de Wet openbare manifestaties. Demonstraties kunnen worden beperkt om wanordelijkheden te voorkomen

Huwelijk voor de wet en kerk - YouTube

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen wordt als volgt gewijzigd: 1. In lid 1, wordt na het onderdeel houden, het onderdeel waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, toegevoegd. 2 Wet openbare manifestatie (WOM) - wet van 20 april 1988 waarin m.n. de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging worden begrensd. Wet bescherming Ter bestrijding van gedragingen als bedoeld in het eerste lid kan de burgemeester tijdens een samenkomst tot het. a. Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b. b. Weg 1. de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen; 2

 • Lengte Zayn Malik.
 • Semi orthopedische kinderschoenen.
 • Start Bruggeskes wandeling Ravels.
 • Dc universe game online.
 • Vistaprint backdrop.
 • Doritos PS5.
 • WWE worstelaars jaren 80.
 • ISO Coated v2 300.
 • Hiv test.
 • Profiel adres toevoegen Xbox One.
 • Fenty Skin Nederland kopen.
 • BAST opleiding.
 • AEG Lavamat 74658 resetten.
 • Pocahontas age Disney.
 • Las Fiestas Aalst openingsuren.
 • John Deere 7810 FS19.
 • SOLSTRÅLE Plus.
 • STEPOC stapelblokken prijs.
 • New destroyers.
 • Nationale Nederlanden Inboedelverzekering voorwaarden.
 • Vloeistof synoniem.
 • SecuMax afsluitbare raamuitzetter 721.
 • Servië tribunaal.
 • Renaissance kleding huren.
 • Tekening zelfbouw houtkliever.
 • Sclerenchym.
 • Afbeelding hond.
 • Kush wietzaden.
 • Apocalypse films Netflix.
 • Beste wimperserum 2020.
 • APA table reference.
 • Carolina Reaper kweken.
 • Jean Simmons Kiss.
 • Opus vouwwagen te koop.
 • Where is Yaphet Kotto now?.
 • Bongo trommel.
 • ECTS credits.
 • Huur je motor nl.
 • Koemelkallergie voorkomen tijdens zwangerschap.
 • Ford Econoline E150.
 • Alaska reizen 2020.