Home

Grafimedia in cijfers 2021

Grafimedia – Portofolio Jonas

Grafimedia in cijfers 2019 Focus op instroom en een leven lang ontwikkelen. Meer jongeren verleiden tot een carrière in de grafimediabranche. Bedrijven helpen om hun organisatie en businessmodel te versterken of toekomstbestendig te maken > Grafimedia in cijfers 2019. De economie in Nederland groeit hard. Daar lijken grafimediabedrijven voorzichtig van mee te profiteren. De omzetten staan weliswaar nog altijd onder druk, de winst bleef vorig jaar op peil en voor het eerst in jaren lukte het om de verkoopprijzen te verhogen Grafimedia in cijfers 2019: voorzichtig herstel FINANCIEEL - Bedrijven in de printmediabranche zagen hun omzet afgelopen jaar gemiddeld teruglopen, maar velen wisten de noodzakelijke prijsverhogingen door hogere kosten door te voeren en wisten daarmee hun resultaten op peil te houden Grafimedia in cijfers: uitgave A&O Fonds Grafimediabranche 2019 2 juli 2019. Recent heeft A&O Fonds Grafimediabranche nieuwe speerpunten voor onze branche beschreven in de publicatie 'Grafimedia in cijfers 2019'. Deze zijn tot stand gekomen o.b.v. de recente ontwikkelingen en trends in de grafische sector

Grafimedia in cijfers 2019

collectieve arbeidsovereenkomst Grafimediabranche. {{ book.contentSearch.activeNodeNumber }} / {{ book.contentSearch.resultCount }} Grafimedia ca De cijfers laten zien dat de economische opleving die Nederland doormaakt (nog) niet of nauwelijks zichtbaar is in de grafimedia-branche. Het leek er in 2016 wel even op dat de crisis ook voor onze branche voorbij zou zijn, maar de cijfers over 2017 zijn ronduit teleurstellend. Dit geldt met name voor de verdere terug Grafimedia in cijfers. beeld: Karin van Hengel. 2013. Inhoud. 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse. 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3ntwikkeling van de omzet in de industrie en grafimediabranche O 4mport en export van grafische producten

De werkgever is met ingang van 1 januari 2019 verplicht de werknemer een WGA-hiaatverzekering aan te bieden ter dekking van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering omvat de hierna volgende elementen:. Grafimedia in cijfers 2019 www.aenofondsgrafimedia.nl. Jongeren verleiden tot een carrière in de grafimedia. Bedrijven helpen om te versterken. Medewerkers stimuleren om vitaal te blijven en te anticiperen op veranderingen in hun vak Grafimedia in cijfers biedt inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en trends in de grafische sector. Daarin valt onder meer op dat grafimediabedrijven er opnieuw in slaagden om de verkoopprijzen te verhogen en hun brutowinst zagen toenemen naar gemiddeld 7,4 procent

Recente cijfers WTI beschikbaar in het Vlaams

Grafimedia in cijfers 2019 GO

De nieuwe uitgave Grafimedia in cijfers 2016 van het A&O Fonds Grafimediabranche geeft inzicht en levert een bron van informatie voor onze branche. Met de economie in heel Nederland gaat het op dit moment goed. Voor de grafimediabranche is dit echter niet het geval arbeidsmarkt in cijfers 2019' Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod > Grafimedia in cijfers 2018. De economische crisis in Nederland is achter de rug. Voor veel grafimediabedrijven is herstel echter niet vanzelfsprekend, blijkt uit deze nieuwe editie van grafimedia in cijfers. Omzetten en marges staan nog altijd onder druk, wat logischerwijs een rem zet op vernieuwingen Grafimedia in cijfers is uit! Binnen de creatieve industrie vormt de grafimediabranche een belangrijke speler. Net als de andere branches heeft deze branche last van de huidige economische situatie, en vindt er een verschuiving plaats van print naar online

Grafimedia in cijfers 2018. Deze jaarlijkse publicatie geeft een overzicht van de economische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs in de grafimedia sector. Zo blijkt uit dit rapport dat het personeelsprobleem veel nijpender is geworden. Er is een heuse war on talent gaande In opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche, heeft GOC de jaarlijks terugkerende uitgave Grafimedia in cijfers 2016 samengesteld. Hiervoor zijn alle gegevens van officiële bronnen bijeengebracht. Het levert interessante informatie op voor onze branche. 2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin de economische crisis achter ons wordt gelaten en de economie en werkgelegenheid weer groeien De examens in het vak grafimedia: examenprogramma's, opgaven, correctievoorschriften en normeringen; nieuws, agenda, examenzittingen, faq's en regelgeving grafimedia in 2019 - Examenblad Naar de hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemen Grafimedia in cijfers Branche in cijfers Aantal bedrijven en personen grafimediabranche De grafimediabranche bestaat voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven. Bijna tweederde va Grafimedia in cijfers is een jaarlijkse publicatie van GOC, die in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche wordt gemaakt. GOC houdt zich bezig met advies, training en onderzoek voor de creatieve sector. Kortom: deze whitepaper is een must voor iedere beslisser die actief is in de grafische sector

In de cao van Grafimedia vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie, verlof en pensioen. Download je cao. Looptijd: 1 april 2018 tot en met 1 augustus 2020. Actueel. Blijf op de hoogte via: 19-01-2021 Meerderheid FNV-leden stemt voor eindbod cao grafimedia 53% stemt voor. 24-12-202 collectieve arbeidsovereenkomst Grafimedia 1 april 2018 tot 1 augustus 2020 www.grafimediacao.nl februari 2019 940284-02_003_25-Mar-19_17:06:09_stag 12 februari 2019 februari 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst Grafimedia 1 april 2018 tot 1 augustus 2020 www.grafimediacao.n Grafimedia in cijfers: 2018 printmatters.nl. Vorige week verscheen het jaarlijks rapport met recente cijfers en de economische ontwikkelingen in de grafische branche. Lees meer... Twitter Facebook Linkedi

Grafimedia in cijfers 2019: voorzichtig herste

 1. atiecijfers in 2019 Dit rapport geeft inzicht in de incidenten en meldingen van discri
 2. Dit is de vijfde keer dat De arbeidsmark in cijfers verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2019 centraal, op basis van de gegevens zoals die per begin april 2020 beschikbaar waren. In 2019 werden op de arbeidsmarkt verschillende recordcijfers uit 2018 verder aangescherpt. Zo was het aantal banen eind 2019 gestegen tot 10,8.
 3. In vergelijking met 2008 is het aandeel vaste contracten gedaald van 73 procent naar 64 procent van de werknemersbanen in 2019. In deze cijfers zijn de directeuren-grootaandeelhouders meegeteld bij de banen met een vast contract

Grafimedia in cijfers: uitgave A&O Fonds Grafimediabranche

 1. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend
 2. imaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020
 3. Afbakening regio's Sprekende Cijfers Logistiek Om het rapport aan te laten sluiten op de gebruikelijke definities in de logistieke sector, zijn de regioafbakeningen aangepast in Sprekende Cijfers Logistiek 2019. In plaats van de gegevens op jaargang de gangbare logistieke hotspots aangehouden

De omvang van armoede in 2017. In 2017 is het aantal arme personen in Nederland volgens de SCP-armoedegrens (het niet-veel-maar-toereikendcriterium) gelijk aan iets minder dan 939.000. Dit is 5,7% van de bevolking. Wanneer een striktere grens wordt aangehouden (het basisbehoeftencriterium) zijn er in 2017 ongeveer 618.000 armen. Dit is 3,8% van de bevolking Voor het zesde opeenvolgende jaar verschijnt 'Grafimedia in cijfers'. Op een overzichtelijke wijze presenteert deze uitgave cijfers over de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aantal en omvang van de opleidingen. Deze editie is in verband met de economische crisis uitgebreid met de laatste actuele cijfers ove In 2019 overleden in Nederland 151.885 personen, 74.432 mannen en 77.453 vrouwen. Dit komt overeen met 864 per 100.000 mannen en 887 per 100.000 vrouwen. In 2019 was de absolute sterfte voor mannen het hoogst in de leeftijdsklasse van 80 tot en met 84 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 89 jaar Download Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019 > Naar nieuwsoverzicht. Gerelateerde artikelen. nieuws. 19-12-2019 Dashboard monitort kwaliteit van leven in regio. #onderzoek. metropool regio amsterdam. De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de.

Cijfers van het CBS over gezondheid en zorg waaronder levensverwachting, roken en gebruik e-sigaret, alcoholgebruik, overgewicht (obesitas), gebruik van cholesterolverlagers, doodsoorzaken, aantal huisartsen, langdurige zorg en opnameduur in het ziekenhuis Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2019. Verder oplopende spanning met records op het gebied van vacatures en arbeidsdeelname en een laagterecord voor de werkloosheid. Breed overzicht van de arbeidsmarkt op basis van CBS-dat 2019 4.382 discriminatiemeldingen binnen. het totaal aantal registraties en meldingen was zowel bij de politie als bij de adv's in 2019 hoger dan het jaar ervoor. ook bij het college en bij mind nam het aantal verzoeken om een oordeel, vragen en meldingen toe. het college ontving 541 verzoeken om een oordeel Het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 van Marktdata met interessante gegevens en cijfers over onze branche is vanaf beschikbaar. Vorige week hebben we al wat cijfers prijsgegeven, maar er is nog veel meer interessants te vinden in het rapport. Weetjes over schoonheidssalons in Nederland Geslacht ondernemer Veruit de meeste ondernemers van schoonheidssalons zijn vrouwen. Van de. CAO Grafimedia met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Nieuws 07-12-18 Onderhandelingsresultaat CAO Grafimedia 2018-202

Zuivel in Cijfers 2019 biedt een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector. Verdeeld over de thema's Economische betekenis, Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie worden de ontwikkelingen in meerjarenoverzichten toegelicht, ondersteund met grafieken en tabellen schijnt 'Grafimedia in cijfers'. Op een overzichtelijke wijze worden cijfers over de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en gevolgde opleidingen gepresenteerd. De Koninklijke KVGO en Kenniscentrum GOC voorzien met dit naslagwerk in de behoefte naar actueel cijfermateriaal, weergegeve StatLine: Prijsindex consumentenprijzen, Cao-lonen en contractuele loonkosten, Lonen en loonkosten en Prijsindex arbeid. De totale loonkosten bedroegen in 2019 ruim 386 miljard euro. Dat bedrag is de som van 305 miljard euro aan brutolonen, 83 miljard euro aan sociale premies ten laste van werkgevers en 0,5 miljard euro aan eindheffingen, verminderd met 2 miljard euro aan loonkostensubsidies

Grafimedia in cijfers 2019: voorzichtig herstel - Binderije

'Grafimedia in cijfers' is boeiend voor iedereen die in deze bedrijfstak werkt en op zoek is naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Maar ook journalisten, onderzoekers, analisten, politici en jongeren die kennis willen maken met de branche kunnen bruikbaar cijfermateriaal vinden in deze publicatie Data en informatie is dé website voor iedereen die op zoek is naar objectieve, betrouwbare en actuele data en informatie over Amsterdam

Grafimedia in cijfers 2020 beschikbaar - https://www

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2019 - 2020. Dit is een uitgave van: Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam Tel. 020 - 504 49 49 www.bovag.nl www.raivereniging.n (deel 3) worden enkele cijfers over het personeel van de RJV gegeven. Het volledige netwerk van de vakantiefondsen, Holidays-Networks genaamd, heeft in 2019 meer dan 3,8 miljard euro netto vakantiegeld toegekend, waarvan 63,57% door de RJV en 36,43% door de bijzondere vakantiefondsen samen. 1.755.080 personen hebbe cijfers 2018' Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod

Grafimedia in cijfers 2020 beschikbaar GO

In 2019 is het percentage zittenblijvers 6,03%. Dit houdt in dat 6,03% van de leerlingen in het schooljaar 2019-2020 hetzelfde leerjaar doet als in het schooljaar 2018-2019. Het percentage leerlingen dat jaarlijks blijft zitten is sinds 2012 gedaald van 6,31% naar 5,16% in 2016. Vanaf 2016 is het percentage weer gestegen naar 6,03% in 2019 2019 in cijfers. Stichting Pensioenfonds voor de Dierenartsen geeft ieder jaar een jaarrapport uit. jaarverslag 2019. Geen zin of tijd om uitgebreid te lezen? Hier kunt u in 1 oogopslag zien hoe ons pensioenfonds het in 2019 heeft gedaan De reis van de Nederlandse treinreiziger is de afgelopen 5 jaar fors verbeterd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van NS over 2019, halverwege de huidige concessie. De reiziger waardeert de verbeteringen: 89% van de reizigers is tevreden tegenover 75% aan de start van de concessie in 2015

Grafimedia in cijfers 2020 beschikbaa

Ruimere subsidieregeling grafimedia in 2019 feb 13 2019 Het vinden en binden van medewerkers is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in de sector Dit is de 2019 - 2020 uitgave 'Tweewielers' van Mobiliteit in Cijfers. Deze uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen en brom- en snorfietsen nauwkeurig in kaart. Voorts treft u de ontwikkelingen aan die spelen in de ons omringende landen Mobiliteit in Cijfers Tweewielers brengt de markt voor motorfietsen, fietsen en brom-& snorfietsen nauwkeurig in kaart. Marktontwikkelingen Fietsen 2019 en profielen van de... 29 oktober 2020. Economic and Market Report ACEA. 23 oktober 2020. Europese statistieken personenwagens, bestelwagens en.. De statistieken van 2019. Statistisch gezien is 2019 het beste jaar van Max Verstappen in de Formule 1 tot dusver, ook als je het vergelijkt met omgerekende cijfers van 2020. Met drie zeges, twee poles en uiteindelijk 278 eindigde de Red Bull Racing-coureur voor het eerst in zijn carrière in de top drie van een kampioenschap

Ik ben werkgever Premiegegevens - Pensioenfonds PG

Verstappens 2019 in cijfers | Diesel komt op gang in beste seizoen tot nu toe. 4-2-2021 Formule 1 F1maximaal 0. 2019 was een spannend jaar voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Na de (v)echtscheiding met motorpartner Renault sloeg de Oostenrijkse renstal de handen ineen met Honda, dat eerder dobbelde met McLaren maar competitief bleek met. 85-plussers, van 2010 tot 2019. GECORRIGEERD VOOR VERANDERINGEN IN DE BEVOLKINGSSAMENSTELLING 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 Vrouw 65-80 jr Vrouw 80+ Man 80+ Man 65-80 jr Feiten en cijfers valongevallen 65-plussers 2019 Bron: Letsel Informatie Systeem 2010-2019, VeiligheidNL. Informatie over de CAO Grafimedia, de volledige tekst van de CAO, premies, pensioen, actualiteiten, etc

Publicaties

Ziekteverzuim - CB

Grafimedia in cijfers. De verwachting dat het algemene economische herstel van de Nederlandse economie ook positieve effecten zou hebben voor de grafimedia sector is gemiddeld gezien niet uitgekomen. Dit is te zien in het zojuist verschenen editie van Grafimedia in cijfers 2018 van het A&O Fonds Grafimedia Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen 4 DATA EN FEITEN 2019 5 Inleiding Stichting Farmaceutische Kengetallen Data en Feiten is de jaaruitgave van de SFK en bevat de belangrijkste kengetallen van het afgelopen jaar. Over deze uitgave De cijfers in deze uitgave geven het landelijk geneesmiddelengebruik via openbare apotheken weer

Grafimedia in cijfers 2020 verschenen - KVG

In 2019 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 539 mensen (231 mannen en 308 vrouwen) overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak (ICD-10-codes J09-J11). De cijfers voor influenza worden vaak per seizoen of per respiratoir jaar weergegeven en niet per kalenderjaar Aan het einde van 2020 zullen de cijfers uit 2019 samen met tal aan andere gegevens in de nieuwe druk van de NDM gepubliceerd en geïnterpreteerd worden. Gebruik van illegale drugs onder Nederlandse volwassenen. Net als in andere westerse landen is cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug De bijlages II t/m VI tonen de cijfers voor de jaren 2014 t/m 2019. In bijlage II zijn de sectorpremies opgenomen. De vermogensontwikkeling per sector staat in bijlage III. Bijlage IV gaat in op de premiepercentages van de 7 sectoren met premiegroepen (vanaf 2018 zijn er nog maar 6 sectore In 2019 bleef het aantal verkochte stuks in de modebranche stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs daalde wel met 1,8%. De omzetdaling van -1,9% kan dus met name worden verklaard door een lagere gemiddelde prijs

Video: Grafimedia cao - collectieve arbeidsovereenkomst

WGA-hiaatverzekering - Grafimedia ca

De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Met het model wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd, maar de cijfers blijven schattingen van de werkelijkheid. Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers (dus zonder decimalen) gepresenteerd Cijfers faunaschade 2019 Bron B12 ormgeving Ocelot Ontwerp Dit zijn de cijfers van tegemoetkomingen in schade die door BIJ12 in het schadejaar 2019 namens de provincies zijn uitge-keerd. Een schadejaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Blijvend grasland € 21.877.987 1 Graszaad € 129.969 Riet € 73.956 Aardappel € 101.498 Suikerbiet. Duidelijke informatie in cijfers en grafieken Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data. Bevolking naar leeftijd (1988-2019) Grafieken als video-animatie. Verkiezingsuitslagen Nederland (1946-2017) Grafieken als video-animatie In 2019 waren er naar schatting 254.400 personen met de diagnose neurasthenie/surmenage (overspannenheid) in de huisartsenpraktijk: 84.800 mannen en 169.700 vrouwen. Dit komt overeen met 9,8 per 1.000 mannen en 19,4 per 1.000 vrouwen De branche Grafimedia valt onder FNV Media & Cultuur. Vind hier je cao, het laatste nieuws en de contactgegevens van jouw bestuurder(s). Bekijk de cao's in deze branche. Contact Media & Cultuur. Corona: wat betekent dat voor jou. Actueel. Blijf op de hoogte via: 19-01-202

Grafimedia in cijfers 2019 Revu

De examens in het vak grafimedia: examenprogramma's, opgaven, correctievoorschriften en normeringen; nieuws, agenda, examenzittingen, faq's en regelgeving grafimedia in 2018 - Examenblad Naar de hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemen Mededeling hulpmiddelen CE 2018 en 2019; Examenstof. Examenprogramma grafimedia, vmbo Syllabus grafimedia vmbo KB. grafimedia vmbo BB. Officiële publicaties. bij grafimedia in 2018. 22 september 2017. Mededelingen over de eindexamens 2018 voor vwo, havo en vmbo Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en.

GOC: Grafimedia in cijfers 2013 - gratis rapport 11 november 2013 Meer dan 30% van de grafische bedrijven heeft vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat geboekt Hoeveel mensen staan er in het Donorregister? Wat is de verdeling per keuzes, per maand en de afgelopen jaren? Bekijk deze cijfers. De cijfers worden elke maand bijgewerkt In onderstaande pdf-downloads vatten we onze cijfers van de afgelopen jaren kernachtig samen. Feiten en cijfers 2019 Download de kerngegevens 2019 (0.4 MB .pdf 8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. 1 op de 12 (8,5%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig (cijfers 2019). Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week

Onderzoek | GOCCijfers over mantelzorg in Nederland | Kennisplein ZorgMobiele telefonie in Nederland

Het aantal levendgeborenen was in 2019 169.680. In 2018 ging het om 168.525 kinderen. Het aantal geboortes schommelt de laatste jaren. Na een lichte stijging tussen 2015 en 2016 is het aantal geboortes sinds 2017 weer iets gedaald. In 2019 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,57 kinderen Hier vindt u een overzicht van de premies voor de bedrijfstakfondsen en pensioenpremies 2019 De impact van het werk van de voedselbanken rapporteren wij jaarlijks in het document Feiten & Cijfers. In 2019 hielpen wij 151.000 mensen. Dat is ruim 2,5 keer de Arena vol. 44 Miljoen producten werden uitgedeeld, met een waarde van ongeveer 74 miljoen euro

10 2019 - Haven in cijfers Port of Antwerp 11 MARITIEM GOEDERENVERKEER HAMBURG-LE HAVRE RANGE Haven Ton 1. Rotterdam 468.984.000 2. ANTWERPEN 235.331.000 3. Hamburg 135.098.000 4. Amsterdam 101.798.00 2019 in cijfers Hogeschool Utrecht Master onbekostigd Master bekostigd Bachelor voltijd Bachelor deeltijd en duaa l Associate degree Totaal 688 2.786 28.334 3.900 382 671 2.675 28.073 3.635 216 707 2.519 27.708 3.611 133 638 2.247 27.873 3.727 54 617 2014 20152016 2017 2018 2.323 27.401 4.019 167 36.0903 5.2703 4.6783 4.5393 4.527 Master. Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met tijdelijke speelruimte centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en actualisering en verduidelijking van bijlage 1 van de regeling. De aanpassing verbetert tevens de beschrijving van de systematiek van de N-term In 2019 waren er ook meer vrouwelijke raadsheren dan mannelijke. Dit is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de rechtbanken waren in 2019 meer vrouwelijke dan mannelijke presidenten (7 om 4). Een deel van onze cijfers zijn te downloaden als open data-sets in csv-formaat De cijfers passen bij het beeld van een krappe arbeidsmarkt. • In 2019 ontstonden er ruim 1,2 miljoen nieuwe vacatures volgens het CBS. Nog niet eerder ontstonden er zoveel nieuwe vacatures in één jaar

 • CrossFit Mayhem store.
 • Mercedes vacatures.
 • TopOrtho verwijzen.
 • Chayote plant.
 • Playmobil 70037.
 • IMessage app.
 • Nissan Maxima 2008 características.
 • BMW X5 prestaties.
 • Kabels breien kussen.
 • Chip paarden.
 • YEARS criteria longembolie.
 • Universiteit van Californië Berkeley.
 • Leven met ADCA.
 • Grootste priemgetal ooit.
 • Alaska reizen 2020.
 • Howest lerarenopleiding.
 • Grootste priemgetal ooit.
 • Chromosoom 12 p deletie.
 • Killer whale attack.
 • Vrijstaande veranda hout.
 • Konijn eten met kerst.
 • Gewei decoratie.
 • Low Carb High Fat dieet.
 • Wu Tang Clan YouTube.
 • Biggetjes knuffelen Amsterdam.
 • Betekenis artillerie.
 • Blindedarmontsteking herstel.
 • Bulma birthday.
 • Top Gear caravan.
 • WoW Cataclysm private server.
 • Lage kornoelje.
 • Happen en Trappen Texel.
 • Donkey Kong Switch Nederlands.
 • Hotel Hippocampus Balen.
 • Microsoft CSP partners Nederland.
 • Onregelmatige verkleinwoorden.
 • Kaas snack frituur.
 • Moeite met exen vriendin.
 • Klassieke gitaristen.
 • Cassavemeel Ekoplaza.
 • Depressie twintigers.